Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

 1. Google Chrome pobierz
 2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++

Serdecznie witamy na rehabilitacji
w Uzdrowisku Lądek-Zdrój!

 • +48 74 811 54 84

 • Szpital rehabilitacyjny „Stanisław” w Lądku – Zdroju to zabytkowy budynek, w którym obecnie utworzono oddziały szpitalne (oddział rehabilitacji neurologicznej i odział rehabilitacji ogólnoustrojowej) oraz oddział rehabilitacji uzdrowiskowej. Jest to obiekt nowoczesny, zmodernizowany kompleksowo w 2015 roku oraz w pełni przystosowywany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Dla pacjentów z dysfunkcjami neurologicznymi, ortopedycznymi czy reumatologicznymi przygotowano 64 miejsca w pokojach wyposażonych w profesjonalne łóżka rehabilitacyjne i sprzęt przyłóżkowy do terapii i pielęgnacji oraz lodówki, telewizory i czajniki. Każdy z pokoi posiada przestronną łazienkę dostosowaną do pielęgnacji osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Zapraszamy na rehabilitację pełnopłatną – informacja i rezerwacja:
+48 74 814 64 37 +48 74 814 66 66

 • W kompleksowej rehabilitacji wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt do gimnastyki indywidualnej, hydroterapii i fizykoterapii, a ponadto sprzęt do terapii zajęciowej opartej na stymulacji sensorycznej oraz innowacyjnej terapii logopedycznej wspomaganej informatycznie (program Afasystem). Osoby o dużym stopniu niesprawności mają zagwarantowaną pomoc przy korzystaniu z zabiegów leczniczych.

Zachęcamy do zapoznania się z obiektem Szpitala Rehabilitacyjnego „Stanisław”.

Jestem zainteresowana(y) rehabilitacją odpłatną bez skierowania
Skierowanie do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 • Celem rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach szpitalnych jest stosowanie kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych pacjentom po urazach, zabiegach operacyjnych i w zaostrzeniach chorób przewlekłych.
 • Świadczenia rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowane w Oddziale Rehabilitacji szpitala „Stanisław” przeznaczone są dla świadczeniobiorców, którzy osiągnęli 18 rok ż
 • Zasady przyjęcia na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych określa Zarządzenie Nr 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z 16.12.2013r. (z późn. zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
 • Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:
  • lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, kardiologicznych i geriatrycznych;
  • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.
Rejestracja do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 • Pacjent, który otrzymał skierowanie do oddziału rehabilitacji, w celu zarejestrowania skierowania i ustalenia terminu przyjęcia do oddziału zgłasza się osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby do Punktu Obsługi Kuracjusza w ZPL „Adam” ul. Wolności 2 (I piętro) lub przesyła oryginał skierowania wraz z wymaganą dokumentacją medyczną na adres: Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A. ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój.
 • Do skierowania powinna być dołączona:
  • aktualna dokumentacja medyczna (lub kopia dokumentacji), potwierdzająca rozpoznanie
  • numer telefonu kontaktowego
 • Złożona dokumentacja medyczna podlega sprawdzeniu pod względem formalnym. W przypadku zauważenia błędów formalnych – np. brak dokumentacji medycznej potwierdzającej wstępne rozpoznanie choroby, skierowanie wystawione przez niewłaściwą jednostkę, niekompletne dane na skierowaniu – pacjent będzie poproszony o ich poprawienie.
Kwalifikacja do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 • Pacjenci przyjmowani są do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w terminach wynikających z prowadzonej listy oczekujących, przy uwzględnieniu trybu skierowania (przypadek pilny lub stabilny).
 • Skierowania do szpitala, po wstępnej kwalifikacji przez lekarza, rejestrowane są w „Rejestrach oczekujących i odmów przyjęć” prowadzonych odrębnie dla oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i oddziału rehabilitacji neurologicznej.
 • Po zarejestrowaniu wyznaczana jest wstępna data przyjęcia na oddział. O terminie przyjęcia pacjenci są informowani telefonicznie lub listownie.
 • Świadczenia medyczne udzielane są z zachowaniem kolejności rejestracji skierowań. Przyjęcia pacjentów z pominięciem kolejki mogą wynikać wyłącznie ze wskazań medycznych (przypadki zakwalifikowane jako pilne).
 • Ordynator oddziału rehabilitacyjnego dokonuje wstępnej kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej. Ostateczna kwalifikacja przeprowadzana jest przez lekarza oddziału w dniu przyjęcia do szpitala, po ocenie stanu zdrowia pacjenta –  lekarz decyduje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia chorego do oddziału.
 • Odmowa przyjęcia do oddziału rehabilitacji może wynikać z: braku wskazań do leczenia w warunkach stacjonarnych, braku możliwości prowadzenia rehabilitacji w przypadkach szczególnie ciężkich stanów, których nie można było stwierdzić na podstawie dostarczonej wcześniej dokumentacji medycznej, istnieniu przeciwwskazań do leczenia rehabilitacyjnego, których nie uwzględniono na skierowaniu a wynikają one z aktualnego stanu zdrowia pacjenta.
 • Każda odmowa przyjęcia do Szpitala jest uzasadniana i potwierdzana na skierowaniu, zgodnie z wymogami.
 • Lista oczekujących na udzielenie świadczenia podlega okresowej, co najmniej raz w miesiącu, ocenie przez szpitalny Zespół Oceny Przyjęć.
Przyjęcie do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 • Pacjenci zakwalifikowani do przyjęcia do oddziału rehabilitacji zgłaszają się w wyznaczonym terminie do Dyżurki Pielęgniarskiej Szpitala „Stanisław” w godzinach 700– 1000.
 • Pacjenci, którzy zgłaszają się na leczenie powinni zabrać ze sobą:
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • posiadaną dokumentację medyczną z dotychczasowego le­cze­nia: wyniki badań diagnostycznych (laboratoryjnych, radio­lo­gicz­nych), karty informacyjne z pobytów w innych szpitalach
  • zapas leków (w oryginalnych opakowaniach) w ilości wys­tar­cza­ją­cej na cały okres hospitalizacji, pobieranych z uwagi na występowanie schorzeń nie będących podstawową przyczyną leczenia w szpitalu rehabilitacyjnym (np. nadciśnienie, cukrzyca) – zgodnie z art.35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku „O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” – przy przyjęciu leki należy przekazać lekarzowi
  • strój sportowy, strój kąpielowy, strój gimnastyczny, wygodne obuwie, klapki gumowe (niezbędne przy korzystaniu z zabiegów i urządzeń sa­ni­tar­nych w szpitalu)
  • ręczniki, przybory toaletowe, stosowany sprzęt i zaopatrzenie ortopedyczne.
 • Prosimy o nie zabieranie ze sobą zbędnych rzeczy wartościowych !
 • W przypadku braku potwierdzenia prawa pacjenta do świadczeń w systemie elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (e-WUŚ) niezbędne będzie okazanie dokumentu uprawniającego prawo do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.
 • W przypadku nie stawienia się Pacjenta w szpitalu na wezwanie w wyznaczonym terminie bez podania uzasadnionej przyczyny jest on automatycznie usuwany z kolejki.
 • Informujemy, iż zmiana pierwotnie ustalonego terminu przyjęcia do szpitala możliwa jest wyłącznie na podstawie potwierdzonych przyczyn medycznych lub zdarzeń losowych.
 • W przypadku stwierdzenia w trakcie wstępnego badania lekarskiego bezwzględnych przeciwwskazań zdrowotnych do rehabilitacji (np. infekcja, niewygojone rany, zaostrzenie procesu chorobowego) szpital zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pacjenta do oddziału rehabilitacji.
 • Każdy pacjent wyraża zgodę na przyjęcie do szpitala oraz przestrzeganie regulaminu szpitala.
 • Jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające przyjazd na rehabilitację, należy niezwłocznie powiadomić o tym personel Uzdrowiska (74 811 54 84).
 • Pacjent winien bezwzględnie zrezygnować z rehabilitacji, pomimo wyznaczonego terminu leczenia, jeżeli przed hospitalizacją wystąpi nowe schorzenie stanowiące przeciwwskazanie do rehabilitacji lub stan zdrowia pacjenta ulegnie znacznemu pogorszeniu. Wskazana jest wówczas pilna porada u lekarza w rejonie zamieszkania.
Pobyt na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
 • Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi od 3 do 6 tygodni (średnio 21 dni). Długość pobytu zostanie ustalona po wstępnym badaniu w oddziale przez lekarza Oddziału.
 • Rehabilitacja jest dla pacjenta całkowicie bezpłatna i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które może wystawić lekarz Oddziału.
 • W trakcie pobytu pacjent korzysta zazwyczaj (o ile nie ma przeciwwskazań medycznych) z 5 zabiegów leczniczych dziennie od poniedziałku do soboty. Program uwzględnia różne formy rehabilitacji fizycznej, tj. kinezyterapię indywidualną i zbiorową, zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii i masażu. Ponadto pacjent może uczestniczyć w psychoedukacji i serii terapeutycznej treningów relaksacyjnych oraz terapii zajęciowej.
 • Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej zapewnia pacjentom całodobowy nadzór pielęgniarski.
 • Szpital jest objęty całkowitym zakazem palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 • W szpitalu obowiązuje zakaz używania prywatnego sprzętu elektrycznego (żelazko, grzałka, czajnik). Na oddziale istnieje możliwość wypożyczenia żelazka.
 • Na wyposażeniu pokoju w szpitalu Stanisław standardowo znajdują się: 2 ręczniki dla każdego pacjenta, czajnik bezprzewodowy, lodówka, mini-komplet naczyń (sztućce, talerzyk, szklanka), telewizor (odbiór TV za dodatkową opłatą).
 • Dodatkowe dobrowolne opłaty:
  • parking niestrzeżony: 7,00 zł za jeden dzień
 • Informujemy, że podczas pobytu w oddziale szpitalnym pacjent nie może korzystać w innym zakładzie opieki zdrowotnej z porad lekarza rodzinnego i porad lekarza specjalisty. Nie można więc w tym czasie pobierać recept, zleceń na środki ortopedyczne i pieluchomajtki ani korzystać z konsultacji. Powyższe wynika z przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • W trakcie hospitalizacji pacjentom nie udziela się przepustek. Rehabilitacja szpitalna odbywa się w trybie stacjonarnym – pacjenci mają obowiązek ciągłego przebywania na terenie szpitala.
Skierowanie do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
 • Rehabilitacja neurologiczna realizowana w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla świadczeniobiorców ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.
 • Świadczenia rehabilitacji neurologicznej realizowane w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej szpitala „Stanisław” przeznaczone są dla świadczeniobiorców ze schorzeniami neurologicznymi, którzy osiągnęli 18 rok ż
 • Zasady przyjęcia na rehabilitację neurologiczną w warunkach stacjonarnych określa Zarządzenie Nr 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z 16.12.2013r. ( z późn. zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
 • Warunki przyjęcia do oddziału rehabilitacji neurologicznej: w przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych oraz rehabilitacji przewlekłej (pod warunkiem, że chorzy są już po przebytej rehabilitacji w wyżej wymienionych grupach i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych):
  • możliwe jest przyjęcie ze skierowaniem z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych lub
  • możliwe jest przyjęcie ze skierowaniem z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej
 • Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń określonych w katalogu JGP zgodnie z umową zawartą z NFZ. Obecnie Oddział Rehabilitacji Neurologicznej szpitala rehabilitacyjnego „Stanisław” w Lądku-Zdroju przyjmuje pacjentów kwalifikujących się do następujących kategorii JGP: rehabilitacja neurologiczna „wczesna” zaburzeń funkcji mózgu (RNMS01, RNMS02, RNMS03, RNMS04) oraz rehabilitacja neurologiczna  przewlekła (RNPS01).
Rejestracja i kwalifikacja do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
 • Bezwzględnym kryterium kwalifikacji do hospitalizacji w oddziale rehabilitacji neurologicznej jest czas jak upłynął od wypisania pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy do czasu przyjęcia na rehabilitację neurologiczną. Czas ten wynosi 14 dni dla grupy RNMS01 oraz 30 dni dla grup: RNMS02, RNMS03, RNMS04. Warunkiem zakwalifikowania pacjenta do grupy jest udokumentowanie oceny ciężkości stanu klinicznego w indywidualnej dokumentacji medycznej, w oparciu o wymagania określone przez NFZ.
 • O przyjęciu na rehabilitację neurologiczną decyduje lekarz Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Do oddziału pacjenci przyjmowani są bezpośrednio z oddziałów uprawnionych do wystawienia skierowania – termin przyjęcia pacjenta kierowanego na rehabilitację neurologiczną „wczesną” zostanie ustalony w trybie pilnym po zgłoszeniu przez lekarza oddziału wystawiającego skierowanie zapotrzebowania na rehabilitację pod numerem telefonu 74 811 54 84 (pn-pt 800 – 1000).
 • Termin przyjęcia pacjenta na rehabilitację neurologiczną z skierowaniem z poradni specjalistycznej ustala telefonicznie lekarz kierujący, pacjent lub rodzina pacjenta, po otrzymaniu skierowania pod numerem telefonu 74 811 54 84 (pn-pt 800 – 1000).
 • Warunkiem zakwalifikowania na rehabilitację neurologiczną przewlekłą pacjenta, który wymaga kontynuacji rehabilitacji, jest przebycie przez pacjenta rehabilitacji wczesnej w odpowiedniej grupie JGP. Pacjent ma wyznaczany termin przyjęcia zgodnie z aktualnym stanem klinicznym oraz prowadzoną listą oczekujących.
 • Lista oczekujących na udzielenie świadczenia podlega okresowej, co najmniej raz w miesiącu, ocenie przez szpitalny Zespół Oceny Przyjęć.
Przyjęcie do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej
 • Pacjenci zakwalifikowani do przyjęcia do oddziału rehabilitacji zgłaszają się w wyznaczonym terminie do Dyżurki Pielęgniarskiej Szpitala „Stanisław” w godzinach 700– 1000.
 • Pacjenci, którzy zgłaszają się na leczenie powinni zabrać ze sobą:
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • posiadaną dokumentację medyczną z dotychczasowego le­cze­nia: wyniki badań diagnostycznych (laboratoryjnych, radio­lo­gicz­nych), karty informacyjne z pobytów w innych szpitalach
  • zapas leków (w oryginalnych opakowaniach) w ilości wys­tar­cza­ją­cej na cały okres hospitalizacji, pobieranych z uwagi na występowanie schorzeń nie będących podstawową przyczyną leczenia w szpitalu rehabilitacyjnym (np. nadciśnienie, cukrzyca) – zgodnie z art.35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku „O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” – przy przyjęciu leki należy przekazać lekarzowi
  • strój sportowy, strój kąpielowy, strój gimnastyczny, wygodne obuwie, klapki gumowe (niezbędne przy korzystaniu z zabiegów i urządzeń sa­ni­tar­nych w szpitalu)
  • ręczniki, przybory toaletowe, stosowany sprzęt i zaopatrzenie ortopedyczne.
 • Prosimy o nie zabieranie ze sobą zbędnych rzeczy wartościowych !
 • W przypadku braku potwierdzenia prawa pacjenta do świadczeń w systemie elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (e-WUŚ) niezbędne będzie okazanie dokumentu uprawniającego prawo do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.
 • W przypadku nie stawienia się Pacjenta w szpitalu na wezwanie w wyznaczonym terminie bez podania uzasadnionej przyczyny jest on automatycznie usuwany z kolejki.
 • Informujemy, iż zmiana pierwotnie ustalonego terminu przyjęcia do szpitala możliwa jest wyłącznie na podstawie potwierdzonych przyczyn medycznych lub zdarzeń losowych.
 • W przypadku stwierdzenia w trakcie wstępnego badania lekarskiego bezwzględnych przeciwwskazań zdrowotnych do rehabilitacji (np. infekcja, niewygojone rany, zaostrzenie procesu chorobowego) szpital zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pacjenta do oddziału rehabilitacji.
 • Każdy pacjent wyraża zgodę na przyjęcie do szpitala oraz przestrzeganie regulaminu szpitala.
 • Jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające przyjazd na rehabilitację, należy niezwłocznie powiadomić o tym personel Uzdrowiska (74 811 54 84).
 • Pacjent winien bezwzględnie zrezygnować z rehabilitacji, pomimo wyznaczonego terminu leczenia, jeżeli przed hospitalizacją wystąpi nowe schorzenie stanowiące przeciwwskazanie do rehabilitacji lub stan zdrowia pacjenta ulegnie znacznemu pogorszeniu. Wskazana jest wówczas pilna porada u lekarza w rejonie zamieszkania.
Pobyt na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej
 • Czas trwania rehabilitacji neurologicznej uzależniony jest od stanu pacjenta (kwalifikacja do danej grupy JGP), rodzaju zaburzeń i występowania chorób współistniejących i wynosi dla poszczególnych grup: RNMS01 –  do 16 tygodni, RNMS02 – do 12 tygodni, RNMS03 – do 9 tygodni, RNMS04 – do 6 tygodni, RNPS01 (rehabilitacja neurologiczna przewlekła) – do 6 tygodni raz w roku kalendarzowym. Długość pobytu zostanie ustalona po wstępnym badaniu w oddziale przez lekarza Oddziału.
 • Rehabilitacja jest dla pacjenta całkowicie bezpłatna i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego, które może wystawić lekarz Oddziału.
 • W trakcie pobytu pacjent korzysta zazwyczaj (o ile nie ma przeciwwskazań medycznych) z usprawniania przez 120-150 minut dziennie od poniedziałku do piątku oraz 40-50 minut dziennie w soboty – zalecany czas trwania usprawniania uzależniony jest od grupy JGP, do której zakwalifikowano pacjenta. Program rehabilitacji uwzględnia różne formy rehabilitacji fizycznej, tj. kinezyterapię indywidualną i zbiorową, zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii i masażu. Ponadto pacjent może uczestniczyć w terapii logopedycznej, psychologicznej oraz terapii zajęciowej.
 • Oddział rehabilitacji neurologicznej zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.
 • Szpital jest objęty całkowitym zakazem palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 • W szpitalu obowiązuje zakaz używania prywatnego sprzętu elektrycznego (żelazko, grzałka, czajnik). Na oddziale istnieje możliwość wypożyczenia żelazka.
 • Na wyposażeniu pokoju w szpitalu Stanisław standardowo znajdują się: 2 ręczniki dla każdego pacjenta, czajnik bezprzewodowy, lodówka, mini-komplet naczyń (sztućce, talerzyk, szklanka), telewizor (odbiór TV za dodatkową opłatą).
 • Dodatkowe dobrowolne opłaty:
  • parking niestrzeżony: 7,00 zł za jeden dzień
 • Informujemy, że podczas pobytu w oddziale szpitalnym pacjent nie może korzystać w innym zakładzie opieki zdrowotnej z porad lekarza rodzinnego i porad lekarza specjalisty. Nie można więc w tym czasie pobierać recept, zleceń na środki ortopedyczne i pieluchomajtki ani korzystać z konsultacji. Powyższe wynika z przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • W trakcie hospitalizacji pacjentom nie udziela się przepustek. Rehabilitacja szpitalna odbywa się w trybie stacjonarnym – pacjenci mają obowiązek ciągłego przebywania na terenie szpitala.
Przeciwwskazania do Rehabilitacji
 • Informujemy, iż w trakcie przebywania na leczeniu w Lądku – Zdroju pacjenci podlegają bodźcowemu działaniu klimatu uzdrowiska Lądek – Zdrój, który może być przyczyną pojawienia się odczynów pozabiegowych oraz zaostrzenia chorób przewlekłych, w szczególności chorób układu krążenia i układu oddechowego.
 • Podstawowe przeciwwskazania do rehabilitacji ogólnoustrojowej i/lub neurologicznej w Lądku-Zdroju: niestabilny stan kliniczny, ostre choroby ogólne i infekcyjne, odleżyny, choroby nowotworowe, gruźlica płuc, choroby układu krążenia lub oddechowego z objawami niewydolności krążenia i niewydolności oddechowej, nadciśnienie tętnicze nienormowane farmakologicznie z chwiejnym przebiegiem, ostry zawał serca, w tym stany po upływie 40 dni od przebycia zawału z upośledzoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) < 35%, bez zabezpieczenia kardiowerterem-defibrylatorem, niestabilna choroba wieńcowa, groźne zaburzenia rytmu serca i/lub przewodnictwa, tętniak rozwarstwiający aorty, tętniak serca, ostre powikłania zatorowo-zakrzepowe, astma oskrzelowa o ciężkim przebiegu ze stanami astmatycznymi w wywiadzie lub wymagająca hospitalizacji, rozstrzenie oskrzeli z obfitą wydzieliną i towarzyszącym zapaleniem, stany po krwotokach płucnych, schorzenia neurologiczne lub ortopedyczne uniemożliwiające samoobsługę, stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym lub powikłane zapaleniem kości i szpiku, zapalenie kości i szpiku kostnego z odczynem ogólnym i czynnymi przetokami, stany po zabiegach operacyjnych ortopedycznych z całkowicie upośledzoną zdolnością do samoobsługi; stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii lub powikłane z odleżynami lub niezdolnością do samoobsługi, stany po udarach mózgowych z utrwalonymi niedowładami, z afazją sensoryczną lub motoryczną, zespołem psychoorganicznym oraz z pełną niepełnosprawnością, padaczka z często powtarzającymi się napadami (jeden raz w miesiącu lub częściej), stwardnienie rozsiane w okresie ostrego rzutu lub z często powtarzającymi się rzutami, całkowite wypadnięcie jądra galaretowatego i inne stany chorobowe ze wskazaniem do operacji, zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów z odczynem ogólnym (stany gorączkowe, świeże wysięki, duże obrzęki stawowe), układowe choroby tkanki łącznej w fazie ostrej choroby, zaburzenia psychiczne, choroba Alzheimera, zespół psychoorganiczny (nasilony), brak minimum motywacji do rehabilitacji.
Osoby uprawnione do przyjęcia na leczenie poza kolejnością
 • Osoby uprawnione do przyjęcia na leczenie poza kolejnością, zgodnie z art. 24b, 24c i 47c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.):
  • inwalidzi wojenni i wojskowi
  • kombatanci
  • osoby z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”
  • osoby z tytułem “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
  • weterani poszkodowani podczas wykonywania zadań poza granicami kraju, którym udzielane są świadczenia w związku z leczeniem urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
VADEMECUM pacjenta Oddziału Rehabilitacji
 1. Osoba towarzysząca pacjentowi przebywającemu na rehabilitacji, w przypadku skorzystania z odpłatnego pobytu na leczeniu w Lądku-Zdroju może liczyć na rabat (rezerwacja tel. 74 814 64 37).
 2. Osobom towarzyszącym pacjentowi przebywającemu na rehabilitacji polecamy tanie noclegi w zlokalizowanym obok szpitala rehabilitacyjnego Hostelu Urszula.
 3. Pacjent, który otrzymał skierowanie do oddziału rehabilitacji w celu zarejestrowania skierowania i ustalenia terminu przyjęcia do oddziału zgłasza się osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby do Punktu Obsługi Kuracjusza w ZPL „Adam” ul. Wolności 2 (I piętro) lub przesyła oryginał skierowania wraz z wymaganą dokumentacją medyczną na adres: Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A. ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój.
 4. Skierowania do szpitala, po wstępnej kwalifikacji, rejestrowane są w „Rejestrach oczekujących i odmów przyjęć” prowadzonych odrębnie dla oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i oddziału rehabilitacji neurologicznej. Świadczenia medyczne udzielane są z zachowaniem kolejności rejestracji skierowań.
 5. Przyjęcia pacjentów z pominięciem kolejki mogą wynikać wyłącznie ze wskazań medycznych.
 6. Każda odmowa przyjęcia do Szpitala jest uzasadniana i potwierdzana na skierowaniu, zgodnie z wymogami.
 7. Po zarejestrowaniu wyznaczana jest wstępna data przyjęcia na oddział. O terminie przyjęcia pacjenci są informowani telefonicznie lub listownie.
 8. Informacja telefoniczna na temat przyjęć do oddziałów rehabilitacji i kolejki oczekujących dostępna pod nr. telefonu 74 811 54 84 (pn-pt 800 – 1000).
 9. Pacjenci zakwalifikowani do przyjęcia do oddziału rehabilitacji zgłaszają się w wyznaczonym terminie do Dyżurki Pielęgniarskiej Szpitala „Stanisław” w godzinach 700– 1000.
 10. Pacjenci, którzy zgłaszają się na leczenie powinni zabrać ze sobą:
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • posiadaną dokumentację medyczną z dotychczasowego le­cze­nia: wyniki badań diagnostycznych (laboratoryjnych, radio­lo­gicz­nych), karty informacyjne z pobytów w innych szpitalach
  • zapas leków (w oryginalnych opakowaniach) w ilości wys­tar­cza­ją­cej na cały okres hospitalizacji, pobieranych z uwagi na występowanie schorzeń nie będących podstawową przyczyną leczenia w szpitalu rehabilitacyjnym (np. nadciśnienie, cukrzyca) – zgodnie z art.35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku „O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” – przy przyjęciu leki należy przekazać lekarzowi
  • strój sportowy, strój kąpielowy, strój gimnastyczny, wygodne obuwie, klapki gumowe (niezbędne przy korzystaniu z zabiegów i urządzeń sa­ni­tar­nych w szpitalu)
  • ręczniki, przybory toaletowe, stosowany sprzęt i zaopatrzenie ortopedyczne.
 11. Prosimy o nie zabieranie ze sobą zbędnych rzeczy wartościowych !
 12. W przypadku braku potwierdzenia prawa pacjenta do świadczeń w systemie elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (e-WUŚ) niezbędne będzie okazanie dokumentu uprawniającego prawo do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.
 13. W przypadku nie stawienia się Pacjenta w szpitalu na wezwanie w wyznaczonym terminie bez podania uzasadnionej przyczyny jest on automatycznie usuwany z kolejki.
 14. Informujemy, iż zmiana pierwotnie ustalonego terminu przyjęcia do szpitala możliwa jest wyłącznie na podstawie potwierdzonych przyczyn medycznych lub zdarzeń losowych.
 15. W przypadku stwierdzenia w trakcie wstępnego badania lekarskiego bezwzględnych przeciwwskazań zdrowotnych do rehabilitacji (np. infekcja, niewygojone rany, zaostrzenie procesu chorobowego) szpital zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pacjenta do oddziału rehabilitacji.
 16. Każdy pacjent wyraża zgodę na przyjęcie do szpitala oraz przestrzeganie regulaminu szpitala.
 17. Szpital jest objęty całkowitym zakazem palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 18. W szpitalu obowiązuje zakaz używania prywatnego sprzętu elektrycznego (żelazko, grzałka, czajnik). Na oddziale istnieje możliwość wypożyczenia żelazka.
 19. Na wyposażeniu pokoju w szpitalu Stanisław standardowo znajdują się: 2 ręczniki dla każdego pacjenta, czajnik bezprzewodowy, lodówka, mini-komplet naczyń (sztućce, talerzyk, szklanka), telewizor (odbiór TV za dodatkową opłatą).
 20. Dodatkowe dobrowolne opłaty:
  • parking niestrzeżony: 7,00 zł za jeden dzień.
 21. Informujemy, że podczas pobytu w oddziale szpitalnym pacjent nie może korzystać w innym zakładzie opieki zdrowotnej z porad lekarza rodzinnego i porad lekarza specjalisty. Nie można więc w tym czasie pobierać recept, zleceń na środki ortopedyczne i pieluchomajtki ani korzystać z konsultacji. Powyższe wynika z przepisów Narodowego Funduszu Zdrowia.
 22. W trakcie hospitalizacji pacjentom nie udziela się przepustek. Rehabilitacja szpitalna odbywa się w trybie stacjonarnym – pacjenci mają obowiązek ciągłego przebywania na terenie szpitala.
 23. Szpital prowadzi działalność całoroczną.
 24. Szpital nie gwarantuje pobytów rodzinnych.
 25. Szpital nie gwarantuje pokoi jednoosobowych.
 26. Za świadczenia dodatkowe, takie jak wyżywienie i noclegi przy wcześniejszym przyjeździe i przy przedłużeniu pobytu w Oddziale pobierane są opłaty zgodne z cennikiem obowiązującym w Uzdrowisku (opłata za wcześniejszy nocleg to cena cennikowa noclegu pełnopłatnego obowiązująca dla danego obiektu i dla danego standardu pokoju). Ewentualny wcześniejszy przyjazd i/lub przedłużenie pobytu możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z personelem uzdrowiska (74 814 64 65).
 27. Jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające przyjazd na rehabilitację, należy niezwłocznie powiadomić o tym personel Uzdrowiska (74 811 54 84).
 28. Pacjent winien bezwzględnie zrezygnować z rehabilitacji, pomimo wyznaczonego terminu leczenia, jeżeli przed hospitalizacją wystąpi nowe schorzenie stanowiące przeciwwskazanie do rehabilitacji lub stan zdrowia pacjenta ulegnie znacznemu pogorszeniu. Wskazana jest wówczas pilna porada u lekarza w rejonie zamieszkania.
 29. Informujemy, iż w trakcie przebywania na leczeniu w Lądku – Zdroju pacjenci podlegają bodźcowemu działaniu klimatu uzdrowiska Lądek – Zdrój, który może być przyczyną pojawienia się odczynów pozabiegowych oraz zaostrzenia chorób przewlekłych, w szczególności chorób układu krążenia i układu oddechowego.
 30. Podstawowe przeciwwskazania do rehabilitacji ogólnoustrojowej i/lub neurologicznej w Lądku – Zdroju:
  niestabilny stan kliniczny, ostre choroby ogólne i infekcyjne, odleżyny, choroby nowotworowe, gruźlica płuc, choroby układu krążenia lub oddechowego z objawami niewydolności krążenia i niewydolności oddechowej, nadciśnienie tętnicze nienormowane farmakologicznie z chwiejnym przebiegiem, ostry zawał serca, w tym stany po upływie 40 dni od przebycia zawału z upośledzoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) < 35%, bez zabezpieczenia kardiowerterem-defibrylatorem, niestabilna choroba wieńcowa, groźne zaburzenia rytmu serca i/lub przewodnictwa, tętniak rozwarstwiający aorty, tętniak serca, ostre powikłania zatorowo-zakrzepowe, astma oskrzelowa o ciężkim przebiegu ze stanami astmatycznymi w wywiadzie lub wymagająca hospitalizacji, rozstrzenie oskrzeli z obfitą wydzieliną i towarzyszącym zapaleniem, stany po krwotokach płucnych, schorzenia neurologiczne lub ortopedyczne uniemożliwiające samoobsługę, stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym lub powikłane zapaleniem kości i szpiku, zapalenie kości i szpiku kostnego z odczynem ogólnym i czynnymi przetokami, stany po zabiegach operacyjnych ortopedycznych z całkowicie upośledzoną zdolnością do samoobsługi; stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii lub powikłane z odleżynami lub niezdolnością do samoobsługi, stany po udarach mózgowych z utrwalonymi niedowładami, z afazją sensoryczną lub motoryczną, zespołem psychoorganicznym oraz z pełną niepełnosprawnością, padaczka z często powtarzającymi się napadami (jeden raz w miesiącu lub częściej), stwardnienie rozsiane w okresie ostrego rzutu lub z często powtarzającymi się rzutami, całkowite wypadnięcie jądra galaretowatego i inne stany chorobowe ze wskazaniem do operacji, zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów z odczynem ogólnym (stany gorączkowe, świeże wysięki, duże obrzęki stawowe), układowe choroby tkanki łącznej w fazie ostrej choroby, zaburzenia psychiczne, choroba Alzheimera, zespół psychoorganiczny (nasilony), brak minimum motywacji do rehabilitacji.
„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”