Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

  1. Google Chrome pobierz
  2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++

UE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działaniem 2.1. E‐usługi publiczne, poddziałaniem 2.1.1 E‐ usługi publiczne.

Spółka Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. realizuje Projekt o dofinansowanie pt. „E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e-usługi publiczne A2C w Uzdrowisku Lądek-Długopole S.A.”

Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0054/16

Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest “Eliminacja barier w systemie informatycznym i infrastrukturze IT Uzdrowiska uniemożliwiających rozwój e- usług wewnątrzadministracyjnych skierowanych do interesariuszy wewnętrznych oraz tworzenie e- usług publicznych skierowanych do interesariuszy zewnętrznych”. Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. poprzez wdrożenie nowych funkcjonalności oprogramowania, dostosowanie infrastruktury, rozwinięty zostanie nowoczesny system informacyjno-komunikacyjny zintegrowany z platformami centralnymi, gromadzący i udostępniający dane medyczne, tworzący i rozwijający zasoby cyfrowe, a także rozwijający proces elektronicznej obsługi pacjenta. Realizacja Projektu zapewnia bezpieczeństwo systemu informatycznego i przetwarzania danych zgodnie z prawem. E-usługi dla osób niepełnosprawnych i starszych wykraczają poza standard WCAG 2. Z produktów i rezultatów Projektu będą korzystali interesariusze wewnętrzni oraz zewnętrzni – Kuracjusze/goście Uzdrowiska. Projekt będzie wdrażany przez wykwalifikowany zespół pracowników Spółki w miejscowościach Lądek Zdrój i Długopołe Zdrój.

Cel główny Projektu to zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych. Projekt zgodny z RPO WD 2014‐2020, Działaniem 2.1. E‐usługi publiczne, poddziałaniem 2.1.1 E‐ usługi publiczne – konkursy. W wyniku realizacji Projektu, dostarczony zostanie interesariuszom produkt w postaci rozwiniętego systemu informacyjno‐komunikacyjnego w tym nowa infrastruktura IT zapewniającego rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla funkcjonowania e‐usług publicznych (A2C).

Całkowita wartość projektu: 1.077.282,96 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1.046.227,66 zł
Kwota dofinansowania: 741.832,96 zł

Spółka w ramach projektu planuje zakupienie min.:
– serwera
– systemu operacyjnego
– systemu zarządzania bazą danych
– zakup licencji
– zakup zestawów do konwersji
– szafa teleinformatyczna
– dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa p.poż. serwerowni
– zestawów komputerowych wraz ze skanerami
– rozbudowa istniejącej sieci bezprzewodowej
– dostosowanie strony www oraz programu uzdrowiskowego ponad standart WCAG 2.0

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 17.02.2016 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 15.12.2017 r.

„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”