Loading...

Witamy na naszej stronie internetowej. Niestety, Twoja wyszukiwarka nie spełnia wymogów współczesnego kodowania. Zaktualizuj swoją wyszukiwarkę lub pobierz inną:

  1. Google Chrome pobierz
  2. Firefox pobierz
Kontrast: A A
Czcionka: A A+ A++

Zapisy w rejestrach i ewidencjach prowadzonych w Spółce “Uzdrowisko Lądek- Długopole” S.A. w Lądku Zdroju służą wyłącznie do użytku wewnętrznego i udostępniane są tylko upoważnionym pracownikom Spółki. Dla celów sądowych lub urzędowych wymagane informacje i dokumenty przekazywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

“Uzdrowisko Lądek –Długopole” S.A. prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

  • Księgę uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
  • Księgę uchwał Rady Nadzorczej Spółki,
  • Księgę uchwał Zarządu Spółki,
  • Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych.

ARCHIWUM

“Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. prowadzi archiwum zakładowe w którym gromadzone są materiały archiwalne (kat. “A”) i dokumentacja niearchiwalna (kat. B).

Dla celów sądowych lub urzędowych wymagane informacje i dokumenty przekazywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zasady udostępniania dokumentacji w Archiwum Zakładowym określa Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego “Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A., przyjęta zarządzeniem Prezesa nr 16/04 z dnia 21.09.2004 r.).

Korzystanie z zasobu archiwalnego:

Dokumentacja archiwalna przechowywana jest w Archiwum Zakładowym.

Przez korzystanie z zasobu archiwalnego rozumie się udostępnianie dokumentacji do celów Spółki komórkom organizacyjnym Spółki oraz osobom trzecim. Korzystanie z zasobu archiwalnego do celów Spółki odbywa się na podstawie karty udostępniania za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, którego akta są wypożyczone.

Korzystanie z zasobu archiwalnego odbywa się na miejscu w archiwum zakładowym pod nadzorem archiwisty. W uzasadnionych przypadkach akta mogą być wypożyczone poza lokal archiwum zakładowego za zgodą Zarządu.

Wypożyczenie akt poza siedzibę Spółki wymaga zgody Zarządu.

Korzystający z zasobu archiwalnego Spółki ponoszą odpowiedzialność za całość udostępnionych akt i ich zwrot w wyznaczonym terminie.

Archiwista potwierdza na karcie udostępnienia- wypożyczenia w obecności osoby zwracającej akta, odbiór udostępnionych akt.

Przy odbiorze akt, w razie stwierdzenia w nich braków lub uszkodzeń, archiwista sporządza protokół, który pospisuje również wypożyczający akta oraz jego bezpośredni zwierzchnik.

Kierownik komórki organizacyjnej, w której uszkodzono lub zgubiono akta, przeprowadza dochodzenie w celu pociągnięcia winnego do odpowiedzialności.

Korzystanie z zasobów archiwum zakładowego nie może naruszać zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r , poz.926 z późn.zm.) i ustawy z 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11 z 1999 r. poz. 95 z późn. zm.).

„Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 tj. z późń. zm). Bez zgody Właściciela strony zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.”